آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

برگزاری پنجمین جشنواره بازی‌های بومی و محلی در دانشگاه صنعتی شریف

یکشنبه، 21 آبان 1402

پنجمین جشنواره بازی‌های بومی و محلی از تاریخ 28 آبان ماه سال جاری در سراهای دختران و پسران دانشگاه صنعتی شریف و با هدف ایجاد هیجان، نشاط و شادابی در سراها آغاز و تا 7 آذر ادامه خواهد داشت.

 پنجمین جشنواره بازی‌های بومی و محلی از تاریخ 28 آبان ماه سال جاری در سراهای دختران و پسران دانشگاه صنعتی شریف و با هدف ایجاد هیجان، نشاط و شادابی در سراها آغاز و تا 7 آذر ادامه خواهد داشت.

این جشنواره در فضاهای سرپوشیده و روباز سه سرای بزرگ دانشجویی (شهید سلیمانی و شهید احمدی‌ روشن «ویژه برادران» و طرشت 2 «ویژه خواهران») در سه شب و در رشته‌های حلقه‌زنی، طناب‌زنی، دارت (به صورت انفرادی) و در رشته‌های هفت‌سنگ، داژبال، فوتبال‌دستی و طناب‌کشی (به صورت تیمی) برگزار می‌ گردد و دانشجویان سایر سراها برای مسابقه به سراهای تعیین‌ شده مراجعه می‌ نمایند.

جدول زمان­بندی مسابقات پنجمین جشنواره بازی­های بومی و محلی

           

ردیف

نام مسابقه

تاریخ

ساعت شروع 

محل برگزاری(خوابگاه)

گروه افراد شرکت کننده

1

دارت

402/08/28

    20:00

 محوطه و سالن ورزشی شهید سلیمانی 

گروه 1: خوابگاه های شهید سلیمانی، شهید وزوایی و آزادی

2

داژبال(وسطی)

42/08/28

20:00

 محوطه و سالن ورزشی شهید سلیمانی 

گروه 1: خوابگاه های شهید سلیمانی، شهید وزوایی و آزادی

3

فوتبال دستی

 

402/08/29

20:00

 محوطه و سالن ورزشی شهید سلیمانی 

گروه 1: خوابگاه های شهید سلیمانی، شهید وزوایی و آزادی

4

طناب کشی

402/08/29

21:00

 محوطه و سالن ورزشی شهید سلیمانی 

گروه 1: خوابگاه های شهید سلیمانی، شهید وزوایی و آزادی

5

هفت سنگ

402/08/30

20:00

 محوطه و سالن ورزشی شهید سلیمانی 

گروه 1: خوابگاه های شهید سلیمانی، شهید وزوایی و آزادی

6 طناب زنی 402/08/30 20:00  محوطه و سالن ورزشی شهید سلیمانی 

گروه 1: خوابگاه های شهید سلیمانی، شهید وزوایی و آزادی

 

1

حلقه زنی

402/08/28

20:00

محوطه و سالن ورزشی طرشت 2 

گروه2:  خوابگاه های طرشت2 و شهید شوریده 

2

فوتبال دستی

402/08/28

20:00

محوطه و سالن ورزشی طرشت 2

گروه2:  خوابگاه های طرشت2 و شهید شوریده 

3

طناب زنی

402/08/29

20:00

محوطه و سالن ورزشی طرشت 2

گروه2:  خوابگاه های طرشت2 و شهید شوریده 

4

داژبال(وسطی)

402/08/29

20:00

محوطه و سالن ورزشی طرشت 2

گروه2:  خوابگاه های طرشت2 و شهید شوریده 

5 دارت 402/08/30 20:00 محوطه و سالن ورزشی طرشت 2

گروه2:  خوابگاه های طرشت2 و شهید شوریده 

6

طناب کشی

402/08/30

21:00

محوطه و سالن ورزشی طرشت 2

گروه2:  خوابگاه های طرشت2 و شهید شوریده 

 

1

دارت

402/09/05

20:00

محوطه و سالن ورزشی شهید احمدی روشن 

گروه3: خوابگاه های شهید احمدی روشن، حیدرتاش، شادمان، مصلی نژاد و ولیعصر  

2

داژبال(وسطی)

402/09/05

20:00

محوطه و سالن ورزشی شهید احمدی روشن  

گروه3: خوابگاه های شهید احمدی روشن، حیدرتاش، شادمان، مصلی نژاد و ولیعصر  

3

فوتبال دستی

402/09/06

20:00

محوطه و سالن ورزشی شهید احمدی روشن 

گروه3: خوابگاه های شهید احمدی روشن، حیدرتاش، شادمان، مصلی نژاد و ولیعصر  

4

طناب کشی

402/09/06

21:00

محوطه و سالن ورزشی شهید احمدی روشن 

گروه3: خوابگاه های شهید احمدی روشن، حیدرتاش، شادمان، مصلی نژاد و ولیعصر  

5

هفت سنگ

402/09/07

20:00

محوطه و سالن ورزشی شهید احمدی روشن  

گروه3: خوابگاه های شهید احمدی روشن، حیدرتاش، شادمان، مصلی نژاد و ولیعصر  

6

طناب زنی

402/09/07

20:00

محوطه و سالن ورزشی شهید احمدی روشن  

گروه3: خوابگاه های شهید احمدی روشن، حیدرتاش، شادمان، مصلی نژاد و ولیعصر  

جدول توزیع حکم های قهرمانی

دارت

3 نفر برتر هر گروه

      9 حکم در 3 رده برای 3 گروه

حلقه زنی

3 نفر برتر هر گروه

      3 حکم در 3 رده ویژه دختران

طناب زنی

3 نفر برتر هر گروه

      9 حکم در 3 رده برای 3 گروه

هفت سنگ

3 تیم برتر هر گروه

      24  حکم در 3 رده برای 2 گروه ویژه پسران

داژبال (وسطی)

3 تیم برتر هر گروه

      26 حکم در 3 رده برای 3 گروه

فوتبال دستی

3 تیم برتر هر گروه

      18 حکم در 3 رده برای 3 گروه

طناب کشی

3 تیم برتر هر گروه

      54 حکم در 3 رده برای 3 گروه

       جمع کل:                                                              153 حکم