آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 99 و 1400 که ثبت نام آنان تکمیل شده است

چهارشنبه، 18 خرداد 1401

لیست گیری دانشجویان کارشناسی ورودی 1400 که ثبت نام آنان تکمیل شده است و در اردو شرکت نموده اند، روز شنبه مورخ 1401/03/21 از ساعت 12 به بعد در محل اردوگاه (برادران و خواهران) انجام می‌شود و اسکان آنان پس از بازگشت از اردو در خوابگاه تعیین شده می باشد و لیست گیری و اسکان سایر دانشجویان ورودی 1400 که ثبت نام آنان تکمیل شده است و در اردو شرکت ننموده اند، روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 ساعت 11 صبح در خوابگاه شهید احمدی روشن (مابقی ورودی 1400 پسران) و طرشت2 (مابقی ورودی 99 و 1400 دختران) و سایر ورودی های 99 (غیر ساکنین فعلی) در خوابگاه طرشت 3 انجام می گردد.