آیا از حذف موارد انتخاب شده اطمینان دارید؟

برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت ویژه پرسنل خدماتی خوابگاه‌ها در بهمن و اسفندماه 1402

شنبه، 26 اسفند 1402

کارگاه آموزشی بهداشت ویژه پرسنل خدماتی خوابگاه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقاء بهداشت خوابگاه‌ها با ارائه کارشناسان بهداشت در دو جلسه در تاریخ‌های 1402/11/26 و 1402/12/03 با حضور نیروهای خدماتی خوابگاه‌ها، رییس و معاون اداره امور خوابگاه‌ها، سرپرستان، کمک سرپرستان و ناظمه‌های خوابگاه‌های خواهران برگزار گردید.

 سرفصل‌های ارائه شده در این دوره عبارت بودند از: 
•    معرفی ابزار نظافت و انواع شوینده‌ها
•    نحوه نظافت صحیح فضاهای عمومی در خوابگاه‌ها 
•     رعایت ایمنی در زمان انجام کار
•    استفاده از شوینده‌ها در محل مناسب
در کارگاه‌های مذکور تعداد 23 نفر از مسوولین خوابگاه‌ها و تعداد 35 نفر از پرسنل خدماتی حضور داشتند و در انتهای هر کارگاه، آزمون تشریحی و تستی برگزار گردید.